تمرکز سایت بیشتر به کدام موضوع باشد؟
(23.49%) 164
مپ
(5.444%) 38
سیو
(18.19%) 127
آموزش
(19.19%) 134
ترفند
(14.04%) 98
ترینر
(19.62%) 137
مد

تعداد شرکت کنندگان : 698