مپ جدید برای stronghold crusader 2 به نام resource takeaway

دانلود مپ لشکر کشی جدید برای stronghold crusader 2 به نام Resource Takeaway,مپ لشکر کشی جدید برای stronghold crusader 2,دانلود مپ لشکر کشی جدید برای stronghold crusader 2,دانلود مپ جدید برای stronghold crusader 2 به نام Resource Takeaway,مپ جدید برای stronghold crusader 2 به نام Resource Takeaway,
صلاح الدین کنترل 3 انبوه منابع در این زمین را به دست گرفته است. شما باید این مناطق را تصرف کنید تا منابع لازم برای ایجاد یک ارتش قوی و شکست صلاح الدین را داشته باشید روستاییان محلی یک استحکاما
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ

ورود

عضویت