ترفندبرای بازی عادی(off line)

ترفندبرای بازی عادی(off line),ترفند"های بازی"stronghold,ترفند"بازی"stronghold crusader,ترفند"تغیر"سیستم"دشمن"در"stronhold"crusader,1"نرفند"در"بازی"stronghold"crusader,ترفندتغیرسیستم دشمن در stronghold crusader,ترفند stronghold crusader,تنظیمات aiv در stronghold crusader,
برای این کارمثلااگربخواهیم رت راقوی کنیم وبه ان سیستم ولف یا...رابدهیم. ۱)به پوشه ی نصب بازی رفته ۲)درپوشه ی aiv اسم فرماندان است هرکدام رامیخواهید(قدرتمندیاضعیف)کنیداوراپاک کرده وسیستم فرمانده ای راکه می خواهیدبه اودهیدازان فرمانده کپی گرفته(درجای دیگر)ودران جا۸تافایل به نام رت ( rat۱.۲.۳.۴.۵.۶.۷.۸ایجادکنید. سپس دربازی خواهیددید رت سیستم فرمانده ی موردنظرراگرفته. نکته:حتماازفایل aivیک کپی داشته باشید. عملی بودن این کاربه مپ بستگی دارد دانلودفیلم منبع:codha001.rzb.ir
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ

[Login_Form]
[Reg_Fast_Form]