تمرکز سایت بیشتر به کدام موضوع باشد؟
(23.57%) 141
مپ
(5.518%) 33
سیو
(18.06%) 108
آموزش
(19.06%) 114
ترفند
(14.04%) 84
ترینر
(19.73%) 118
مد

تعداد شرکت کنندگان : 598