تمرکز سایت بیشتر به کدام موضوع باشد؟
(22.4%) 84
مپ
(5.866%) 22
سیو
(17.33%) 65
آموزش
(20.53%) 77
ترفند
(13.6%) 51
ترینر
(20.26%) 76
مد

تعداد شرکت کنندگان : 375