کدام یونیت رو دوست دارید؟
(5.239%) 23
قلعه ۱ - کماندار
(14.12%) 62
قلعه ۲ - تبرزیندار
(33.71%) 148
افسانه های قلعه - گرگینه
(36.67%) 161
جنگ های صلیبی ۱ - سوارکار عرب
(10.25%) 45
جنگهای صلیبی ۲ - درویش

تعداد شرکت کنندگان : 439