کدام یونیت رو دوست دارید؟
(6.646%) 22
قلعه ۱ - کماندار
(15.40%) 51
قلعه ۲ - تبرزیندار
(32.02%) 106
افسانه های قلعه - گرگینه
(35.04%) 116
جنگ های صلیبی ۱ - سوارکار عرب
(10.87%) 36
جنگهای صلیبی ۲ - درویش

تعداد شرکت کنندگان : 331