کدام یونیت رو دوست دارید؟
(10.90%) 12
قلعه ۱ - کماندار
(13.63%) 15
قلعه ۲ - تبرزیندار
(31.81%) 35
افسانه های قلعه - گرگینه
(37.27%) 41
جنگ های صلیبی ۱ - سوارکار عرب
(6.363%) 7
جنگهای صلیبی ۲ - درویش

تعداد شرکت کنندگان : 110